Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 103 sgk hoá học 9

  Giải bài 1 trang 103 SGK Hoá học 9. Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh.

 • pic

  Bài 2 trang 103 sgk hoá học 9

  Giải bài 2 trang 103 SGK Hoá học 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 103 sgk hoá học 9

  Giải bài 3 trang 103 SGK Hoá học 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3.

 • pic

  Bài 4 trang 103 sgk hoá học 9

  Giải bài 4 trang 103 SGK Hoá học 9. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:

 • pic

  Bài 5 trang 103 sgk hoá học 9

  Giải bài 5 trang 103 SGK Hoá học 9. a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit

 • pic

  Bài 6 trang 103 sgk hoá học 9

  Giải bài 6 trang 103 SGK Hoá học 9. Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X.

Gửi bài Gửi bài