Lý thuyết công cơ học

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM..

Quảng cáo

CÔNG CƠ HỌC

1. Khi nào có công cơ học

Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng làm vật chuyển dời. 

2. Công cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào?

Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển

Chú ý: Trong các trường hợp có công có học, ta cần tìm ra lực nào đã thực hiện công đó.

Ví dụ: Trong trường hợp đầu tàu hỏa đang kéo các toa chuyển động thì lực thực hiện công là lực kéo của đầu tàu hỏa, hoặc trong trường hợp quả táo rơi từ trên cây xuống thì lực thực hiện công là trọng lực.

3. Công thức tính công

+ Công thức tính công cơ học khi lực F làm dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực : \(A = F. s\).

Trong đó: 

- \(A\) là công của lực \(F\) (J)

- \(F\) là lực tác dụng vào vật (N)

- \(s\) quãng đường vật dịch chuyển (m)

+ Đơn vị của công là Jun, (kí hiệu là J).

\(1 J= 1N. 1 m = 1Nm\).

Bội số của Jun là kilojun (kí hiệu là kJ), \(1kJ  = 1 000J\).

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng cho trường hợp vật chuyển dời theo phương của lực, còn khi vật chuyển dời theo phương vuông góc với lực thì công của lực đó bằng 0.

+ Khi vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính bằng một công thức khác sẽ học ở lớp trên.

Sơ đồ tư duy về công cơ học

Quảng cáo
close