Quảng cáo
  • pic

    Lý thuyết: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt trang 94 SGK Vật lí 8

    Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

  • pic

    Bài C1 trang 94 SGK Vật lí 8

    Giải bài C1 trang 94 SGK Vật lí 8. Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp vào các chỗ trống ở cột bên phải bảng 27.1 SGK.

  • Quảng cáo
  • pic

    Bài C2 trang 95 SGK Vật lí 8

    Giải bài C2 trang 95 SGK Vật lí 8. Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.2

  • pic

    Câu C3 trang 96 SGK Vật lí 8

    Giải bài C3 trang 96 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

  • pic

    Câu C4 trang 96 SGK Vật lí 8

    Giải bài C4 trang 96 SGK Vật lí 8. Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng...

  • pic

    Bài C5 trang 96 SGK Vật lí 8

    Giải bài C5 trang 96 SGK Vật lí 8. Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại.

  • pic

    Bài C6 trang 96 SGK Vật lí 8

    Giải bài C6 trang 96 SGK Vật lí 8. Tại sao trong hiện tượng dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng?

Gửi bài Gửi bài