Lý thuyết Khúc xạ ánh sáng - Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Định luật khúc xạ ánh sáng Chiết suất của môi trường

Quảng cáo

Bài 4. Khúc xạ ánh sáng

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

- Khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu) tại mặt phân cách giữa hai môi trường

2. Định luật khúc xạ ánh sáng

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới

- Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới (sini) và sin của góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi:

\(\frac{{\sin i}}{{\sin r}} = h/s\)

3. Chiết suất của môi trường

- Chiết suất của một môi trường có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong chân không (hoặc không khí) với tốc độ ánh sáng trong môi trường đó

Sơ đồ tư duy về “Khúc xạ ánh sáng”

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close