Bài Ôn tập chủ đề 6 trang 88, 89 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 89 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 89 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học?

A. Na, Mg, Zn                                                B. Al, Zn, Na

C. Mg, Al, Na                                                 D. Pb, Al, Mg

Phương pháp giải:

Dựa vào dãy hoạt động hóa học

Lời giải chi tiết:

Na, Mg, Zn được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học

Đáp án A

CH tr 89 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 89 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Khí (X) được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Khí (X) là chất nào sau đây?

A. CO2                                                            B. O2

C. Cl2                                                              D. N2

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của một số phi kim trong đời sống

Lời giải chi tiết:

Cl2 được dùng để khử trùng nước sinh hoạt

Đáp án C

CH tr 89 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 89 SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các kim loại Zn, Al, Cu tác dụng với:

a) khí oxygen (O2)

b) khí chlorine (Cl2)

c) dung dịch H2SO4 loãng

d) dung dịch FeSO4

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của kim loại

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close