Lý thuyết Cơ năng - Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Động năng và thế năng Cơ năng và sự chuyển hóa năng lượng

Quảng cáo

Bài 2. Cơ năng

1. Động năng và thế năng

a. Xách định biểu thức tính động năng

- Động năng Wđ của một vật được xác định bởi biểu thức

\({W_d} = \frac{1}{2}m{v^2}\)

Trong đó:

m là khối lượng của vật (kg)

v là tốc độ của vật (m/s)

Wd là động năng của vật (J)

b. Xác định biểu thức thế năng

- Thế năng Wt của một vật ở gần mặt đất được xác định bởi biểu thức

Wt = P.h

Trong đó:

P là trọng lượng của vật (N)

h là độ cao của vật so với vị trí chọn làm gốc (m)

Wt là thế năng trọng trường của vật (J)

2. Cơ năng và sự chuyển hóa năng lượng

a. Định nghĩa cơ năng

- Tổng động năng và thế năng của vật được gọi là cơ năng

\(W = {W_d} + {W_t}\)

- Đơn vị: Jun (J)

b. Phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong một số trường hợp đơn giản

- Trong quá trình chuyển động, động năng và thế năng của vật có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau

Sơ đồ tư duy về “Cơ năng”

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close