Lý thuyết Năng lượng điện. Công suất điện - Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Năng lượng điện Công suất điện

Quảng cáo

LÍ THUYẾT

Chủ đề 3. Điện

Bài 11. Năng lượng điện. Công suất điện

1. Năng lượng điện

- Năng lượng điện mà đoạn mạch điện tiêu thụ được xác định theo công thức:

W = UIt

Trong đó:

W (J) là năng lượng điện mà đoạn mạch điện tiêu thụ

U (V) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

I (A) là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch

t (s) là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch

- Trong hệ SI, đơn vị đo năng lượng điện (điện năng) là jun (J)

- Ngoài ra, năng lượng điện W còn được đo bằng đơn vị kWh

1 kWh = 3 600 000 J

2. Công suất điện

- Công suất điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch điện đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian

\(P = \frac{W}{t}\)

Trong đó:

\(P\) (W) là công suất điện của đoạn mạch

W (J) là năng lượng điện mà đoạn mạch điện tiêu thụ

t (s) là thời gian dòng điện đi qua đoạn mạch đó

- Công suất điện định mức của thiết bị điện là công suất của thiết bị đó khi hoạt động bình thường

Sơ đồ tư duy về “Năng lượng điện. Công suất điện”

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close