Lý thuyết Đoạn mạch song song - Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Đoạn mạch song song Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Quảng cáo

Bài 10. Đoạn mạch song song

1. Đoạn mạch song song

- Đoạn mạch song song là đoạn mạch điện có các thiết bị điện được mắc thành các nhánh riêng biệt

 

2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song

- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song

\(I = {I_1} + {I_2}\)

- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song

\(I = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\)

3. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song:

\[\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\]

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song:

\[\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + ... + \frac{1}{{{R_n}}}\]

Sơ đồ tư duy về “Đoạn mạch song song”

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close