Phần câu hỏi bài 6 trang 100 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 100 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 20, hãy điền vào chỗ trống ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 14.

Xem hình \(20\), hãy điền vào chỗ trống:

Nếu \(a \bot c\) và \(b \bot c\) thì …

Nếu \(a//b\) và \(c \bot a\) thì …

Phương pháp:

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Lời giải:

Nếu \(a \bot c\) và \(b \bot c\) thì \(a//b\).

Nếu \(a//b\) và \(c \bot a\) thì \(c \bot b\).

Câu 15.

Xem hình \(21\), hãy điền vào chỗ trống:

Nếu \(a//b\) và \(a //c\) thì …

Phương pháp:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng cùng song song với nhau.

Lời giải:

Nếu \(a//b\) và \(a //c\) thì \(b//c\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài