Bài 5.18 trang 163 SBT đại số 10

Giải bài 5.18 trang 163 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau

Số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

4

12

18

23

29

31

37

40

46

52

5

13

19

24

30

32

38

41

47

53

6

14

21

25

32

33

39

42

48

54

9

15

20

26

32

34

32

43

49

55

8

10

21

27

32

35

40

44

50

56

11

17

22

28

30

36

41

45

51

59
 

Bảng 15

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp

[0;10); [10;20); [20;30); [30;40); [40; 50); [50; 60];

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột (mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp);

c) Nêu nhận xét về số người xem trong 60 buổi chiếu phim kể trên;

d) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đếm số lần xuất hiện

- Sử dụng công thức tính phương sai, độ lệch chuẩn

Lời giải chi tiết

a) Số người xem 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

Lớp người xem

Tần số

Tần suất (%)

[0;10)

[10;20)

 [20;30)

 [30;40)

 [40; 50)

 [50; 60]

5

9

11

15

12

8

8,33

15,00

18,33

25,00

20,00

13,34

Cộng

60

100                      (%)

b)

Biểu đồ tần suất hình cột về số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ

c) Trong 60 buổi được khảo sát

Chiếm tỉ lệ thấp nhất (8,33%) là những buổi có dưới 10 người xem.

Chiếm tỉ lệ cao nhất (25%) là những buổi có từ 30 người đến dưới 40 người xem.

Đa số (78,33%) các buổi có từ 10 người đến dưới 50 người xem.

d)

 Số trung bình: \(\overline x \)=  ( 5.5 + 15.9 + 25.11 + 35.15 + 45.12 + 55.8 )/60 ≈ 32 người

Phương sai :

Độ lệch chuẩn :

\(\sqrt {{s^2}}  ≈   14,82\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 5: Thống kê
Quảng cáo
list
close
Gửi bài