Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 9. Hai đường thẳng y = (2m + 1)x - 2/3 và y = (5m - 3)x + 3/5 cắt nhau khi m có giá trị khác nhau với giá trị sau:..

Quảng cáo

Đề bài

Hai đường thẳng \(y = (2m + 1)x - \dfrac{2}{3}\) và \(y = (5m - 3)x + \dfrac{3}{5}\) cắt nhau khi \(m\) có giá trị khác với giá trị sau:

(A) \(\dfrac{4}{7}\);                                 (B) \(\dfrac{4}{3}\);         

(C) \(-\dfrac{2}{7}\);                             (D) \(-\dfrac{4}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) và \(y = a'x + b'\) cắt nhau khi và chỉ khi \(a \ne a'\).

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng trên cắt nhau khi: 

\(\begin{array}{l}
2m + 1 \ne 5m - 3\\
\Leftrightarrow 5m - 2m \ne 1 + 3\\
\Leftrightarrow 3m \ne 4\\
\Leftrightarrow m \ne \dfrac{4}{3}
\end{array}\)

Vậy đáp án là (B)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài