Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 66 sách bài tập toán 9...Song song với nhau khi m có giá trị là:..

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng \(y = \dfrac{{2m + 3}}{5}x + \dfrac{4}{7}\) và đường thẳng \(y = \dfrac{{5m + 2}}{3}x - \dfrac{1}{2}\) song song với nhau khi m có giá trị là:  

(A) \(1\);                                    (B) \(\dfrac{2}{3}\);         

(C) \(-\dfrac{1}{19}\);                             (D) \(\dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) và \(y = a'x + b'\) song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a';b \ne b'\); 

Lời giải chi tiết

Vì \( \dfrac{{4}}{7}\ne -\dfrac{{1}}{2}\) nên hai đường thẳng trên song song với nhau khi:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{2m + 3}}{5} = \dfrac{{5m + 2}}{3}\\\Leftrightarrow \dfrac{2}{5}m+ \dfrac{3}{5} = \dfrac{5}{3}m + \dfrac{2}{3} \\
\Leftrightarrow \dfrac{2}{5}m - \dfrac{5}{3}m = \dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{5}\\
\Leftrightarrow - \dfrac{{19}}{{15}}m = \dfrac{1}{{15}}\\
\Leftrightarrow m = - \dfrac{1}{{19}}
\end{array}\)

Vậy đáp án là (C).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close