Bài 3.80 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.80 trang 170 sách bài tập hình học 10. Tiếp tuyến với đường tròn...

Quảng cáo

Đề bài

Tiếp tuyến với đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} = 2\) tại điểm \({M_0}\left( {1;1} \right)\) có phương trình là:

A. \(x + y - 2 = 0\) 

B. \(x + y + 1 = 0\) 

C. \(2x + y - 3 = 0\) 

D. \(x - y = 0\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\Delta \) là tiếp tuyến với \(\left( C \right)\) tại \(M\) thì nhận \(\overrightarrow {IM} \) làm VTPT.

Lời giải chi tiết

\(\left( C \right)\) có tâm \(O\left( {0;0} \right)\) bán kính \(R = \sqrt 2 \).

\(\Delta \) là tiếp tuyến với \(\left( C \right)\) tại \(M\) thì nhận \(\overrightarrow {OM}  = \left( {1;1} \right)\) làm VTPT.

Phương trình: \(1\left( {x - 1} \right) + 1\left( {y - 1} \right) = 0\) \( \Leftrightarrow x + y - 2 = 0\) 

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài