Bài 3.76 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.76 trang 170 sách bài tập hình học 10. Phương trình nào trong các phương trình sau đây không phải là phương trình đường tròn?...

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào trong các phương trình sau đây không phải là phương trình đường tròn?

A. \({x^2} + {y^2} - 4 = 0\) 

B. \({x^2} + {y^2} + x + y + 2 = 0\) 

C. \({x^2} + {y^2} + x + y = 0\) 

D. \({x^2} + {y^2} - 2x - 2y + 1 = 0\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình \({x^2} + {y^2} + 2ax + 2by + c = 0\) là phương trình đường tròn nếu \({a^2} + {b^2} - c > 0\).

Lời giải chi tiết

Đáp án B có \(a =  - \dfrac{1}{2},b =  - \dfrac{1}{2},c = 2\).

Dễ thấy \({a^2} + {b^2} - c\) \( = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4} - 2 =  - \dfrac{3}{2} < 0\) nên phương trình ở đáp án B không là phương trình đường tròn.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài