Bài 3.79 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.79 trang 170 sách bài tập hình học 10. Cho hai đường tròn...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn \(\left( {{C_1}} \right):{x^2} + {y^2} + 2x - 6y + 6 = 0\), \(\left( {{C_2}} \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 2y - 4 = 0\).

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. \(\left( {{C_1}} \right)\) cắt \(\left( {{C_2}} \right)\) 

B. \(\left( {{C_1}} \right)\) không có điểm chung với \(\left( {{C_2}} \right)\) 

C. \(\left( {{C_1}} \right)\) tiếp xúc trong với \(\left( {{C_2}} \right)\)

D. \(\left( {{C_1}} \right)\) tiếp xúc ngoài với \(\left( {{C_2}} \right)\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng vị trí tương đối của hai đường tròn.

Lời giải chi tiết

\(\left( {{C_1}} \right)\) có tâm \({I_1}\left( { - 1;3} \right)\), bán kính \({R_1} = 2\).

\(\left( {{C_2}} \right)\) có tâm \({I_2}\left( {2; - 1} \right)\), bán kính \({R_2} = 3\).

Ta có: \({I_1}{I_2} = \sqrt {{3^2} + {4^2}}  = 5 = {R_1} + {R_2}\).

Vậy hai đường tròn tiếp xúc ngoài.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài