Bài 3.7 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.7 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét mệnh đề chứa biến...

Quảng cáo

Đề bài

Xét mệnh đề chứa biến \(P\left( n \right)\):”\({10^{n - 1}} < n + 2017\) với \(n \in {\mathbb{N}^*}\)”. Bằng phép thử ta có \(P\left( 1 \right),P\left( 2 \right),P\left( 3 \right),P\left( 4 \right)\) là đúng. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \(P\left( n \right)\) đúng với mọi số chẵn \(n \le 4\)

B. \(P\left( n \right)\) đúng với mọi số lẻ \(n \le 4\)

C. \(P\left( n \right)\) đúng với mọi số \(n\)

D. \(P\left( n \right)\) đúng với mọi số \(n \le 4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tính đúng sai của từng đáp án, chỉ ra phản ví dụ cho đáp án sai.

Lời giải chi tiết

Đáp án A, B, D đúng do các phép thử đúng.

Đáp án C sai vì \(P\left( 5 \right)\) là mệnh đề “\({10^{5 - 1}} < 5 + 2017\)”. Mệnh đề này sai vì \({10^4} = 10000 > 2022\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close