Giải bài 35 trang 92 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho ba điểm A, B, M phân biệt. Điều kiện cần và đủ để điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm A, B, M phân biệt. Điều kiện cần và đủ để điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

A. \(\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow {MB} \)  

B. \(\left| {\overrightarrow {MA} } \right| = \left| {\overrightarrow {MB} } \right|\)

C. \(\overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {MB} \) ngược hướng

D. \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

M là trung điểm AB khi và chỉ khi \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

Lời giải chi tiết

Ta có: Điều kiện cần và đủ để điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB là: \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \) 

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close