Bài 3.49 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.49 trang 77 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị a và b để...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của a và b để các hệ phương trình sau có vô số nghiệm

LG a

 \(\left\{ \begin{array}{l}3x + ay = 5\\2x + y = b;\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp thế đưa về phương trình bậc nhất

Biện luận theo m có nghĩa là xét xem với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có 1 nghiệm, giá trị nghiệm là bao nhiêu, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm.

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}3x + ay = 5\\2x + y = b\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}6x + 2ay = 10\\6x + 3y = 3b\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}6x + 2ay = 10\\(3 - 2a)y = 3b - 10\end{array} \right.\)

Phương trình\((3 - 2a)y = 3b - 10\) vô số nghiệm khi và chỉ khi

\(\left\{ \begin{array}{l}3 - 2a = 0\\3b - 10 = 0\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = \dfrac{3}{2}\\b = \dfrac{{10}}{3}\end{array} \right.\)

Vậy hệ phương trình đã cho vô số nghiệm khi \(a = \dfrac{3}{2},b = \dfrac{{10}}{3}\).

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}ax + 2y = a\\3x - 4y = b + 1.\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp thế đưa về phương trình bậc nhất

Biện luận theo m có nghĩa là xét xem với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có 1 nghiệm, giá trị nghiệm là bao nhiêu, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm.

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}ax + 2y = a\\3x - 4y = b + 1\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2ax + 4y = 2a\\3x - 4y = b + 1\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2ax + 4y = 2a\\(3 + 2a)x = b + 1 + 2a\end{array} \right.\)

 Phương trình \((3 + 2a)x = b + 1 + 2a\) vô số nghiệm khi và chỉ khi

\(\left\{ \begin{array}{l}3 + 2a = 0\\b + 1 + 2a = 0\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - \dfrac{3}{2}\\b = 2\end{array} \right.\)

Vậy hệ phương trình đã cho vô số nghiệm khi \(a =  - \dfrac{3}{2},b = 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close