Bài 3.42 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.42 trang 76 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phương trình \(3{x^2} + 2(3m - 1)x + 3{m^2} - m + 1 = 0\)

a) Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm?

b) Giải phương trình khi m = -1.

LG a

Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm?

Phương pháp giải:

Phương trình bậc hai vô nghiệm khi \(\Delta  < 0\)

Lời giải chi tiết:

Phương trình vô nghiệm khi \(\Delta ' < 0\).

Xét \({\Delta '} = {(3m - 1)^2} - 3(3{m^2} - m + 1) \) \( = 9{m^2} - 6m + 1 - 9{m^2} + 3m - 3\) \(=  - 3m - 2\)

\({\Delta '} < 0 \Leftrightarrow  - 3m - 2 < 0\)

\( \Leftrightarrow m >  - \dfrac{2}{3}\).

LG b

Giải phương trình khi m = -1.

Phương pháp giải:

Thay giá trị \(m =  - 1\) vào phương trình ban đầu

Lời giải chi tiết:

Khi m = -1 phương trình đã cho trở thành \(3{x^2} - 8x + 5 = 0\) và có hai nghiệm \({x_1} = 1;{x_2} = \dfrac{5}{3}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close