Bài 3.43 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.43 trang 76 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Cho phương trình

\((m + 1){x^2} + (3m - 1)x + 2m - 2 = 0\)

Xác định m để phương trình có hai nghiệm \(x{}_1,{x_2}\) mà \(x{}_1 + {x_2} = 3\). Tính các nghiệm trong trường hợp đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình có hai nghiệm và tổng hai nghiệm bằng 3 thì  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\Delta  \ge 0}\\{{x_1} + {x_2} =  - \dfrac{b}{a} = 3}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết

Bài toán thỏa khi

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
a \ne 0\\
\Delta \ge 0\\
- \frac{b}{a} = 3
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m + 1 \ne 0\\
{\left( {3m - 1} \right)^2} - 4\left( {m + 1} \right)\left( {2m - 2} \right) \ge 0\\
- \frac{{3m - 1}}{{m + 1}} = 3
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m \ne - 1\\
9{m^2} - 6m + 1 - 4\left( {2{m^2} - 2} \right) \ge 0\\
- 3m + 1 = 3m + 3
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m \ne - 1\\
{m^2} - 6m + 9 \ge 0\\
- 6m = 2
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m \ne - 1\\
{\left( {m - 3} \right)^2} \ge 0\\
m = - \frac{1}{3}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow m = - \frac{1}{3}
\end{array}\)

Với \(m = - \frac{1}{3}\) thì phương trình trở thành

\(\frac{2}{3}{x^2} - 2x - \frac{8}{3} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = - 1\\
x = 4
\end{array} \right.\)

Vậy với \(m = - \frac{1}{3}\) thì phương trình đã cho có hai nghiệm \({x_1} =  - 1,{x_2} = 4\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close