Bài 32.8 trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.8 trang 46 sách bài tập hóa học 8. Cho H2 khử 16 g hỗn hợp FeO và CuO trong đó CuO chiếm 25% khối lượng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho H2 khử 16 g hỗn hợp FeO và CuO trong đó CuO chiếm 25% khối lượng

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

b) Tính tổng thể tích khí H2 (đktc) đã tham gia phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol FeO và CuO

+) Viết PTHH:

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}O\)

\(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}O\)

+) Dựa vào PTHH tính số mol Fe,  Cu, H2

+) Trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

a)\({m_{CuO}} = 16 \times \dfrac{{25}}{{100}}\)=\(4(g) \to {n_{CuO}} = \dfrac{{4}}{{80}}\) = \(0,05(mol)\)

\(\begin{array}{l}{m_{F{e_2}{O_3}}} = 16 \times \left( {\dfrac{{100 - 25}}{{100}}} \right) = 12(g)\\ \to {n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{12}}{{160}} = 0,075(mol)\end{array}\) 

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}O\)

0,05 mol           0,05 mol   0,05 mol

\({m_{Cu}} = 3,2(g)\)

\(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}O\)

0,075 mol               x mol         y mol

y = 0,075 x 2 = 0,15 (mol); \({m_{Fe}} = 0,15 \times 56 = 8,4(g)\)

x = 0,075 x 3 = 0,225(mol)

b) Tổng thể tích khí \({H_2}\) cần dùng:

\({V_{{H_2}}} = (0,05 + 0,225) \times 22,4 = 6,16(l)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài