Bài 32.10 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.10 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Khử 12 g sắt(III) oxit bằng khí hiđro...

Quảng cáo

Đề bài

Khử 12 g sắt(III) oxit bằng khí hiđro.

Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là

A. 5,04 lít.                      B. 7,56 lít. 

C. 10,08 lít                      D. 8,2 lít.

Khối lượng sắt thu được là

A. 16,8 g.                       B. 8,4 g.  

C. 12,6 g.                       D. 18,6 g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol \({{F{e_2}{O_3}}}\)

+) Tính theo PTHH: \(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe\,\,\,\,\,\,\, + \,3{H_2}O\)

+) Trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

a) \({n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{12}}{{160}}\) = \(0,075(mol)\)

Phương trình hóa học:

\(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe\,\,\,\,\,\,\, + \,3{H_2}O\)

1 mol                     3 mol          2 mol   

0,075 mol \( \to \)        x mol \( \to \)     y mol

x = 0,075 x 3 = 0,225 (mol); y = 0,075 x 2 = 0,15 (mol)

\({V_{{H_2}}}\) cần dùng : 0,225 x 22,4 = 5,04 (lít)

=> Chọn A.

b) Khối lượng sắt thu được là: 0,15 x 56 = 8,4 (g).

=> Chọn B.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài