Quảng cáo
 • pic

  Bài 31.1 trang 43 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.1 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ...

 • pic

  Bài 31.2 trang 43 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.2 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu không đúng là : A. Hiđro có thể kết hợp với ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 31.3 trang 43 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.3 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là...

 • pic

  Bài 31.4 trang 43 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.4 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì...

 • pic

  Bài 31.5 trang 44 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.5 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Trong vỏ Trái Đất, hiđro chiếm 1% về khối lượng và silic chiếm 26% về khối lượng...

 • pic

  Bài 31.6 trang 44 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.6 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Để điều chế hiđro người ta cho ...

 • pic

  Bài 31.7 trang 44 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.7 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4...

 • pic

  Bài 31.8 trang 44 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.8 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có một hồn hợp gồm 60% Fe2­O­3 và 40% CuO về khối lượng. Người ta dùng H2...

 • pic

  Bài 31.9 trang 44 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.9 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Trong các dịp lễ hội, em thường thấy các trường thả bóng...

 • pic

  Bài 31.10 trang 44 SBT hóa học 8

  Giải bài 31.10 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) ...

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài