BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA - Lớp 8
Bài tập trắc nghiệm hóa 8 đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi lý thuyết, bài tập hk1, hk2 có đáp án và lời giải chi tiết học sinh có thể làm online


Chương 1. Chất – Nguyên tử - Phân tử

Đây là nội dung đầu tiên của chương trình hóa học lớp 8, đề học tốt chương này, học sinh cần biết được khái niệm chung về chất và hỗn hợp, hiểu và vận dụng được các định nghĩa về nguyên tử, nguyên tố hóa học, nguyên tử khối, đơn chất và hợp chất, phân tử và phân tử khối, hóa trị. Từ đó biết cách nhận ra tính chất của chất và tách riêng chất ra từ hỗn hợp, biểu diễn nguyên tố bằng kí hiệu hóa học và biểu diễn chất bằng công thức hóa học, lập công thức hóa học của hợp chất dựa vào hóa trị, tính phân tử khối

Chương 2. Phản ứng hóa học

Ở chương này, học sinh sẽ nắm được định nghĩa về phản ứng hóa học cùng bản chất, điều kiện xảy ra và dấu hiệu nhận biết: nội dung định luật bảo toàn khối lượng. Tập cho học sinh phân biệt được hiện tượng lí học, biết biểu diễn phản ứng hóa học bằng phương trình hóa học, biết cách lập và hiểu được ý nghĩa của phương trình hóa học

Chương 3. Mol và tính toán hóa học

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình hóa học lớp 8, là nền tảng cho bộ môn hóa học ở các lớp sau, vì vậy học sinh cần biết được khái niệm về mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Sau đó vận dụng để biết cách chuyển đổi qua lại giữa số mol chất và khối lượng chất, giữa số mol chất khí và thể tích khí ở đktc, tỉ khối của chất khí A với chất khí B. 

Chương 4. Oxi - Không khí

Đây là nội dung đầu tiên nghiên cứu về nguyên tố hóa học trong chương trình hóa học. Để học tốt chương này, học sinh cần nắm vững được các khái niệm cụ thể về nguyên tố và đơn chất oxi, biết được tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Bên cạnh đó cần phân biệt được sự oxi hóa, sự cháy và sự oxi hóa chậm; phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy.

Chương 5. Hidro - Nước

Để học tốt chương này, học sinh phải nắm được các kiến thức về nguyên tố hidro và đơn chất hiđro: công thức hóa học, tính chất vật lí, tính chất hóa học của đơn chất hiđro; trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế hidro. Ngoài ra còn phải hiểu sâu sắc hơn thành phần định tính, định nước của nước, các tính chất vật lí và hóa học của nước và được hình thành những khái niệm mới như: phản ứng thế, sự khử, chất khử, phản ứng oxi hóa - khử, axit, bazo, muối

Chương 6. Dung dịch

Đây là chương cuối cùng của chương trình hóa học lớp 8, đề cập đến những khái niệm: dung môi, chất tan, dung dịnh, dung dịch chưa bão hòa và bão hòa, độ tan của một số chất trong nước, nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch. Từ đó vận dụng để giải những bài tập ở mức độ định tính, định lượng và bài tập thực hành pha chế dung dịch theo nồng độ yêu cầu