Giải bài 32 trang 92 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho ba điểm M, N, P phân biệt. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm M, N, P phân biệt. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {MN}  - \overrightarrow {NP}  = \overrightarrow {MP} \)      

B. \( - \overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {NP}  = \overrightarrow {MP} \)

C. \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {NP}  = \overrightarrow {MP} \)      

D. \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {NP}  =  - \overrightarrow {MP} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc cộng hai vectơ để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {NP}  = \overrightarrow {MP} \) 

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close