Bài 3.18 trang 123 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.18 trang 123 sách bài tập đại số và giải tích 11. Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = 1 - 7n.\)

LG a

Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số

Phương pháp giải:

Xét hiệu \({u_{n + 1}} - {u_n}\) suy ra kết luận.

Lời giải chi tiết:

Xét hiệu \(H = {u_{n + 1}} - {u_n}\)\( = 1 - 7\left( {n + 1} \right) - \left( {1 - 7n} \right)\) \(=1-7n-7-1+7n =  - 7 < 0\)

Do đó \(u_{n+1} < u_n,\forall n\in N^*\)

Vậy dãy số giảm.

LG b

Chứng minh dãy số trên là cấp số cộng. Lập công thức truy hồi của dãy số

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa cấp số cộng \({u_{n + 1}} = {u_n} + d\) là cấp số cộng có công sai \(d\).

Lời giải chi tiết:

Do \({u_{n + 1}} - {u_n} =  - 7 \Rightarrow {u_{n + 1}} = {u_n} + \left( { - 7} \right)\) nên dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) là cấp số cộng với:

\({u_1} =1-7.1=  - 6;d =  - 7.\)

Công thức truy hồi là \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} =  - 6\\{u_{n + 1}} = {u_n} - 7\text{ với }n \ge 1\end{array} \right.\) .

LG c

Tính tổng 100 số hạng đầu của dãy số.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tổng \({S_n} = \dfrac{{n\left[ {2{u_1} + \left( {n - 1} \right)d} \right]}}{2}\)

Lời giải chi tiết:

\({S_{100}} = \dfrac{{{u_1}\left( {2{u_1} + 99d} \right)}}{2}\) \( = \dfrac{{ - 6\left[ {2.\left( { - 6} \right) + 99.\left( { - 7} \right)} \right]}}{2} =  - 35250\)

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Cấp số cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài