Giải bài 31,32,33,34,35 trang 101,102 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 101,102 sách bài tập Sinh học 10: Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được :

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 4 phân tử NADH.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được : 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

Chọn A

Câu 32

32. Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được

a. 38 ATP.

B. 2 ATP.

C. 4 ATP.

D. 6 ATP.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được 2 ATP.

Chọn B

Câu 33

33. Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự :

A. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron.

B. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron.

C. Chuỗi chuyền êlectron → Đường phân → Chu trình Crep.

D. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron → Chu trình Crep.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự : Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron.

Chọn A

Câu 34

34. Giai đoạn đường phân trong hô hấp tế bào không sử dụng chất nào sau đây ?

A. Glucôzơ.

B. ADP, ATP.

C. NAD+

D. Ôxi phân tử.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Giai đoạn đường phân trong hô hấp tế bào không sử dụng Ôxi phân tử.

Chọn D

Câu 35

35. Trong quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào, CO2 được giải phóng ở giai đoạn

A. chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

B. đường phân.

C. biến đổi axit piruvic và chu trình Crep.

D. đường phân và chu trình Crep.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Trong quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào, CO2 được giải phóng ở giai đoạn biến đổi axit piruvic và chu trình Crep.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 94
Gửi bài