Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 64 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 64 SBT toán 9. Cho hàm số bậc nhất y =(m -1,5)x + 5. Khi m = 3, đồ thị của hàm số (1) đi qua điểm:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số bậc nhất \(y = (m - 1,5)x + 5\) (1)

LG a

Khi \( m =3\), đồ thị của hàm số (1) đi qua điểm:

(A) (2; 7);      (B) (2,5; 8);

(C) (2; 8);      (D)  (-2; 3)

Phương pháp giải:

Điểm \(M({x_0};{y_0})\) thuộc đồ thị \(y = ax + b\) khi \({y_0} = a{x_0} + b\)

Lời giải chi tiết:

Với  \( m =3\) thì hàm số có dạng \(y = 1,5x + 5\)

Ta có với 

\(x = 2\) thì \(y = 1,5. 2 + 5=7\)

\(x = 2,5\) thì \(y = 1,5. 2,5 + 5 = 8,75\)

\(x = 2\) thì \(y = 1,5. (-2) + 5 = 2\)

Vậy đáp án (A).

LG b

Khi \( m= 2,\) đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại điểm:

(A) (1; 0);      (B)  (2; 0);

(C) (-1; 0);    (D) (-10; 0) 

Phương pháp giải:

Điểm \(M({x_0};{y_0})\) thuộc đồ thị \(y = ax + b\) khi \({y_0} = a{x_0} + b\)

Lời giải chi tiết:

Với  \( m =2\) thì hàm số có dạng \(y = 0,5x + 5\)

\(x = -10\) thì \(y = 1,5. (-10) + 5=0\)

Vậy đáp án (D) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải