Giải bài 30 trang 16 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Hệ số của \({x^3}\) trong khai triển biểu thức \({(2x - 1)^4}\) là:

Quảng cáo

Đề bài

Hệ số của \({x^3}\) trong khai triển biểu thức \({(2x - 1)^4}\) là:

A. 32                           B. -32                          C. 8                             D. -8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức khai triển: \({(a - b)^4} = {a^4} - 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} - 4a{b^3} + {b^4}\) với a = 2xb = 1

Lời giải chi tiết

Ta có: \({(2x - 1)^4} = {(2x)^4} - 4.{(2x)^3}.1 + 6.{(2x)^2}{.1^2} - 4.2x{.1^3} + {1^4}\)

\( = 16{x^4} - 32{x^3} + 24{x^2} - 8x + 1\)

Số hạng chứa \({x^3}\) trong khai triển biểu thức \({(2x - 1)^4}\) là \( - 32{x^3}\)

Vậy hệ số của \({x^3}\) trong khai triển biểu thức \({(2x - 1)^4}\) là -32

® Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close