Bài 29.12 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.12 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỉ lệ a/b.

Quảng cáo

Đề bài

Nung a gam KClOvà b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỉ lệ a/b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH: 

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \uparrow \)

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_2} + {O_2} \uparrow + Mn{O_2}\)

+) Biểu diễn số mol O2 theo a và b từ đó rút ra tỉ lệ a/b.

Lời giải chi tiết

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \uparrow \)

2 mol                                  3 mol

\(\dfrac{{a}}{{122,5}}mol\)                      \(\dfrac{{3a}}{{{2 \times 122,5}}}mol\)    

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_2} + {O_2} \uparrow + Mn{O_2}\)

2 mol                                           1 mol 

\(\dfrac{{b}}{{158}}mol\)                              \(\dfrac{{b}}{{{2 \times 158}}}mol\) 

Muốn được cùng một lượng oxi: \(\dfrac{{3a}}{{{2 \times 122,5}}}\)  = \(\dfrac{{b}}{{{2 \times 158}}}\) 

Rút ra tỷ lệ:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{245}{{948}} = \dfrac{7}{27,0875} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải