Giải bài 29 trang 16 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A.\({(a + b)^5} = {a^5} + 5{a^4}b + 10{a^3}{b^2} + 10{a^2}{b^3} + 5a{b^4} + {b^5}\)

B. \({(a - b)^5} = {a^5} - 5{a^4}b + 10{a^3}{b^2} + 10{a^2}{b^3} - 5a{b^4} + {b^5}\)

C. \({(a + b)^5} = {a^5} + {b^5}\)

D. \({(a - b)^5} = {a^5} - {b^5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng nhị thức Newton để khai triển \({(a + b)^5}\) để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Công thức khai triển nhị thức Newton \({(a + b)^5}\) là

   \({(a + b)^5} = {a^5} + 5{a^4}b + 10{a^3}{b^2} + 10{a^2}{b^3} + 5a{b^4} + {b^5}\)

® Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close