Giải bài 28 trang 15 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 

A.\({(a + b)^4} = {a^4} + 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} + 4a{b^3} + {b^4}\)

B. \({(a - b)^4} = {a^4} - 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} - 4a{b^3} + {b^4}\)

C. \({(a + b)^4} = {b^4} + 4{b^3}a + 6{a^2}{b^2} - 4b{a^3} + {a^4}\)

D. \({(a + b)^4} = {a^4} + {b^4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng nhị thức Newton để khai triển \({(a + b)^4}\)và \({(a - b)^4} = {\left[ {a + ( - b)} \right]^4}\) để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Công thức khai triển nhị thức Newton \({(a + b)^4}\) là:

 \({(a + b)^4} = {a^4} + 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} + 4a{b^3} + {b^4}={b^4} + 4{b^3}a + 6{a^2}{b^2} + 4b{a^3} + {a^4}\)

® A, C đúng, D sai.

 ® Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close