Bài 27.3 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.3 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hiđro...

Quảng cáo

Đề bài

Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hiđro. Phương trình điện phân nước được biểu diễn như sau :

\(2{H_2}O\buildrel {đp} \over\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

(lỏng)            (khí )    (khí)

Điền những số liệu thích hợp vào những chỗ trống trong bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PTHH:  \(2{H_2}O\buildrel {đp} \over\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

Áp dụng các công thức: m=n x M; V=22,4 x n để điền số liệu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết

Những số liệu thích hợp được điền vào như sau:

Cách tính:

a) Theo tỷ lệ phương trình: \({n_{{H_2}O}} = 2\,\,mol \to {n_{{H_2}}} = 2\,\,mol;\) \({n_{{O_2}}} = \frac{{1.2}}{2} = 1\,\,mol\)

b) \({n_{{O_2}}} = \frac{{16}}{{32}} = 0,5\,\,mol \to {n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} = 2{n_{{O_2}}} = 2.0,5 = 1\,\,mol;\) \({m_{{H_2}}} = 1.2 = 2g\)

c) \({n_{{H_2}}} = \frac{{10}}{2} = 5\,\,mol \to {n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} = 5\,\,mol\); \({n_{{O_2}}} = 5.\frac{1}{2} = 2,5\,\,mol \to {m_{{O_2}}} = 32.2,5 = 80g\)

d) \({n_{{H_2}O}} = \frac{{45}}{{18}} = 2,5\,\,mol \to {n_{{H_2}}} = 2,5\,\,mol \to {m_{{H_2}}} = 2,5.2 = 5g\)

\({n_{{O_2}}} = 2,5.\frac{1}{2} = 1,25\,\,mol \to {m_{{O_2}}} = 32.1,25 = 40g\)

e) \({n_{{H_2}}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4\,\,mol \to {n_{{H_2}O}} = 0,4\,\,mol \to {m_{{H_2}O}} = 0,4.18 = 7,2g\)

\({n_{{O_2}}} = 0,4.\frac{1}{2} = 0,2\,\,mol \to {V_{{O_2}}} = 0,2.22,4 = 4,48\)lít

f) \({n_{{H_2}O}} = \frac{{66,6}}{{18}} = 3,7\,\,mol \to {n_{{H_2}}} = 3,7\,\,mol \to {m_{{H_2}}} = 3,7.2 = 7,4g\)

\({n_{{O_2}}} = 3,7.\frac{1}{2} = 1,85\,\,mol \to {V_{{O_2}}} = 41,44\)lít

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài