Giải bài 26,27,28,29,30 trang 164 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 164 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây không đúng khi nói về bào tử ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Điều nào sau đây không đúng khi nói về bào tử ?

A. Có thể sống sót trong điều kiện khô hạn.

B. Có thể chịu được nhiệt độ cao.

C. Có thể chịu được nhiệt độ thấp.

D. Vẫn tiếp tục quá trình trao đổi chất.

Phương pháp:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải:

Bào tử không tiếp tục quá trình trao đổi chất. 

Chọn D

Câu 27

27. Hình thức sinh sản ở hầu hết các tế bào nhân sơ là gì ?

A. Phân đôi.

B. Giảm phân

C. Nảy chồi.

D. Phân đoạn.

Phương pháp:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải:

Hình thức sinh sản ở hầu hết các tế bào nhân sơ là Phân đôi. 

Chọn A

Câu 28

28. Vi sinh vật nào sau đây không sinh sản bằng bào tử hữu tính ?

A. Nấm men.

B. Nấm mốc.

C. Xạ khuẩn.

D. Cả A, B, C.

Phương pháp:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải:

Xạ khuẩn không sinh sản bằng bào tử hữu tính. 

Chọn C

Câu 29

29. Vi sinh vật nào sau đây sinh sản bằng cả bào tử vô tính và bào tử hữu tính

A. Xạ khuẩn.

B. Nấm mốc.

C. Vi khuẩn.

D. Cả 3 loại trên.

Phương pháp:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải:

Nấm mốc sinh sản bằng cả bào tử vô tính và bào tử hữu tính. 

Chọn B

Câu 30

30. Vi sinh vật nào thường sinh sản bằng nảy chồi ?

A. Nấm mốc.

B. Nấm men.

C. Xạ khuẩn.

D. Vi khuẩn.

Phương pháp:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải:

Nấm men thường sinh sản bằng nảy chồi. 

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 159
Gửi bài