Giải bài 26.11; 26.12 trang 59 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.11; 26.12 trang 59 sách bài tập hóa học 12 - Để trung hoà dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCl 0,1M và H2S04 0,05M ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26.11.

Để trung hoà dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,05M ?

A. 1 lít                 B. 2 lít            

C. 3 lít                 D. 4 lít

Phương pháp giải:

\({n_{O{H^ - }}} = {n_{NaOH}} + 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} \to {n_{{H^ + }cần}}\)

Mà \({n_{{H^ + }}} = {n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}}\)

\( \to\) Vdd axit

Lời giải chi tiết:

Dung dịch X có:  

\(\eqalign{
& {n_{O{H^ - }}} = 0,1 + 0,15.2 = 0,4\left( {mol} \right) \cr 
& {n_{{H^ + }cần}} = 0,4\,\,mol \cr} \)

1 lít dung dịch Y có:

\(\eqalign{
& {n_{{H^ + }}} = 0,1 + 0,05.2 = 0,2\left( {mol} \right) \cr 
& {V_{dd\,\,axit}} = {{0,4} \over {0,2}} = 2\left( {lit} \right) \cr} \) 

\( \to\) Chọn B.

Câu 26.12.

Cho hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thấy khối lượng muối khan thu được nhiều hơn khối lượng hai muối cacbonat ban đầu là

A. 3,0 g.             B. 3,1 g.

C. 3,2 g.             D. 3,3 g.

Phương pháp giải:

\(1\,mol\,\overline M C{O_3} \to 1\,mol\,\overline M C{l_2}\) khối lượng tăng 11g

Vậy \(0,3\,mol\,\overline M C{O_3} \to 0,3\,mol\,\overline M C{l_2}\) 

\( \to\) Khối lượng tăng

Lời giải chi tiết:

\({n_{\overline M C{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,\,mol\)

\(1\,mol\,\overline M C{O_3} \to 1\,mol\,\overline M C{l_2}\) khối lượng tăng 11g

Vậy \(0,3\,mol\,\overline M C{O_3} \to 0,3\,mol\,\overline M C{l_2}\) 

⟹ Khối lượng tăng là 0,3. 11 = 3,3 (g)

\( \to\) Chọn D.

Loigiaihay.com

 • Bài 26.13; 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.13; 26.14 trang 59 sách bài tập hóa học 12 - Cho a gam hỗn hợp BaCO3 và CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít CO2 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

 • Bài 26.15, 26.16 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.15, 26.16 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Trong một cốc nước chứa 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,04 mol HCO3- ; 0,02 mol Cl- Nước trong cốc thuộc loại

 • Bài 26.17 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.17 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Vì sao tính chất vật lí của kim loại nhóm IIA không biến đổi theo một quy luật nhất định ?

 • Bài 26.18 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.18 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt: a) Cấu hình electron của nguyên tử. b) Tác dụng với nước. c) Phương pháp điều chế các đơn chất.

 • Bài 26.19 trang 60 SBT Hóa học 12

  Giải bài 26.19 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Hãy dẫn ra những phản ứng để chứng tỏ rằng từ Be đến Ca, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần.

Quảng cáo
close