Bài 24.18 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.18 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PTHH: \(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)

\({n_P} = \dfrac{{6,2}}{{31}} = 0,2(mol);\,\,{n_{{O_2}}} = \dfrac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4(mol)\)

Dựa vào phương trình => chất phản ứng hết và chất dư sau phản ứng. 

Số mol \({P_2}{O_5}\) tính theo chất phản ứng hết.

Áp dụng công thức: \(H\%  = \dfrac{{m{\,_{thuc\,\,te}}}}{{{m_{\,\,li\,thuyet}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

\({n_P} = \dfrac{{6,2}}{{31}} = 0,2(mol);\,\,{n_{{O_2}}} = \dfrac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng : 

\(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)

So sánh tỉ lệ: \(\dfrac{{0,2}}{{0,4}} < \dfrac{4}{5}\) lượng oxi dư, vậy phải tính khối lượng \({P_2}{O_5}\) theo photpho

\({n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{{0,2 \times 2}}{4} = 0,1(mol)\)

Khối lượng \({P_2}{O_5}\) thực tế thu được : 0,1 x 142 x 80% = 11,36(g)

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài