Bài 2.27 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.27 trang 92 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(5;4) và B(3;-2). Một điểm M di động trên trục hoành Ox. Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất trung điểm, gọi \(I\) là trung điểm \(AB\), tính \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\) và đánh giá GTNN của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta có I(4;1)

Vì \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 2\overrightarrow {MI} \) nên \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right| = 2\left| {\overrightarrow {MI} } \right|\) nhỏ nhất khi giá trị của đoạn IM nhỏ nhất.

Điểm M chạy trên trục Ox nên có tọa độ dạng M(x; 0).

Do đó: \(\left| {\overrightarrow {IM} } \right| = \sqrt {{{(x - 4)}^2} + 1}  \ge 1\)

Dấu “=” xảy ra khi x = 4.

Vậy giá trị nhỏ nhất của \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\) là 2 khi M có tọa độ là M(4;0)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài