Bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của biểu thức 2x^4-5y tại x=-2;y=4...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2.1

Tính giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^4} - 5y\) tại \(x = -2; y = 4\) 

Phương pháp giải:

Để tính giá trị biểu thức tại \(x=x_0;y=y_0\) ta thay \(x=x_0;y=y_0\) vào biểu thức đã cho rồi tính toán.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = -2; y = 4\) vào biểu thức ta được:

\(2.{( - 2)^4} - 5.4 = 2.16 - 5.4 \)\(= 32 - 20 = 12\)

Vậy giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^4} - 5y\) tại \(x = -2; y = 4\) là \(12\)

Bài 2.2

Giá trị của biểu thức \({x^5} - {y^5}\) tại \(x = 1; y = - 1\) là:

(A) -1;                           (B) 0;               

(C) 1;                             (D) 2.

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải:

Để tính giá trị biểu thức tại \(x=x_0;y=y_0\) ta thay \(x=x_0;y=y_0\) vào biểu thức đã cho rồi tính toán. 

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 1; y = - 1\) vào biểu thức đã cho, ta được:

\(1^5-(-1)^5=1-(-1)=2\)

Đáp án đúng: (D).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close