Bài 15 trang 39 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 39, 40 VBT toán 7 tập 2. Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của mỗi đơn thức nhận được...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của mỗi đơn thức nhận được:

a) \(\dfrac{{12}}{{15}}{x^4}{y^2}\) và \(\dfrac{5}{9} xy\);

b) \( - \dfrac{1}{7}{x^2}y\) và \( - \dfrac{2}{5}x{y^4}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

- Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Lời giải chi tiết

a) Tích của hai đơn thức là:

\(\eqalign{
& {{12} \over {15}}{x^4}{y^2}.{5 \over 9}xy \cr 
& = \left( {{{12} \over {15}}.{5 \over 9}} \right).\left( {{x^4}.y^2} \right).\left( {x.y} \right) \cr 
&  = {4 \over 9}{x^5}{y^3} \cr} \)

Do đó, bậc của đơn thức là \(8\);

b) Tích của hai đơn thức là:  

\(\eqalign{
& \left( { - {1 \over 7}{x^2}y} \right).\left( { - {2 \over 5}x{y^4}} \right) \cr 
& = \left( { - {1 \over 7}} \right).\left( { - {2 \over 5}} \right).\left( {{x^2}.y} \right).\left( {x.{y^4}} \right) \cr 
& = {2 \over {35}}{x^3}{y^5} \cr} \)

Bậc của đơn thức là \(8\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close