Bài 1.10 trang 16 SBT hình học 11

Giải bài 1.10 trang 16 sách bài tập hình học 11. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B không thuộc d nhưng nằm cùng phía đối với d. Tìm trên d điểm M sao cho tổng các khoảng cách từ đó đến A và B là bé nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng \(d\) và hai điểm \(A\), \(B\) không thuộc \(d\) nhưng nằm cùng phía đối với \(d\). Tìm trên \(d\) điểm \(M\) sao cho tổng các khoảng cách từ đó đến \(A\) và \(B\) là bé nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng một điểm \(B’\) ta tìm cách xác định nó như là ảnh của một điểm đã biết qua một phép đối xứng trục.

Sử dụng tính chất  \(AB+BC\) bé nhất \(A\),

\(B\), \(C\) thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

Gọi \(B’\) là ảnh của \(B\) qua phép đối xứng qua trục \(d\). Khi đó với mỗi điểm \(M\) thuộc \(d\) ta có \(MA+MB=MA+MB’\) nên \(MA+MB’\) bé nhất \(\Leftrightarrow A, M, B’\) thẳng hàng.

Tức là \(M=(AB’)\cap d\).

 Loigiaihay.com

 • Bài 1.9 trang 16 SBT hình học 11

  Giải bài 1.9 trang 16 sách bài tập hình học 11. Cho đường thẳng c, d cắt nhau và hai điểm A, B không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng điểm C trên c, điểm D trên d sao cho tứ giác ABCD là hình thang cân nhận AB là một cạnh đáy (không cần biện luận).

 • Bài 1.8 trang 16 SBT hình học 11

  Giải bài 1.8 trang 16 sách bài tập hình học 11. Tìm các trục đối xứng của hình vuông.

 • Bài 1.7 trang 16 SBT hình học 11

  Giải bài 1.7 trang 16 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x-5y+7=0 và đường thẳng d' có phương trình 5x-y-13=0. Tìm phép đối xứng trục biến d thành d’.

 • Bài 1.6 trang 16 SBT hình học 11

  Giải bài 1.6 trang 16 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(3; -5), đường thẳng d có phương trình 3x+2y-6=0 và đường tròn (C) có phương trình...

Quảng cáo
close