Bài 1 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị x ở hình 46.

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị \(x\) ở hình 46:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng \({180^0}\).

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí tổng \(3\) góc của một tam giác vào \(∆ABC \) ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat A = 180^\circ - \left( {\widehat B + \widehat C} \right) \cr 
& \Rightarrow x = 180^\circ - (30^\circ + 110^\circ ) = 40^\circ \cr} \)

b) Áp dụng định lí tổng \(3\) góc của một tam giác vào \(∆DEF\) ta có:

\(\widehat D + \widehat E + \widehat F = 180^\circ \)

Mà \(\widehat E = \widehat F\) (giả thiết)

Suy ra: \(\displaystyle \widehat E = \widehat F = {{180^\circ  - \widehat D} \over 2}\)

\(\displaystyle \Rightarrow x = {{180^\circ  - 40^\circ } \over 2} = 70^\circ \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close