7c. Listening - Unit 7. Healthy lifestyle - SBT Tiếng Anh 11 Bright

1. Listen to the dialogues. For questions (1-4), choose the best answer (A, B or C).2. Listen to a dialogue between a woman and a gym trainer about how to exercise. Complete the flow chart (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the dialogues. For questions (1-4), choose the best answer (A, B or C).

(Nghe các cuộc đối thoại. Đối với câu hỏi (1-4), chọn câu trả lời đúng nhất (A, B hoặc C).)

1. Where are they?

 

2. How much will the meal cost?

 

3. What piece of equipment will they buy?

 

4. What will they do first?

 

Phương pháp giải:

Bài nghe

1

A: I can't wait to dive in the pool and cool off. We've done enough weights for one day.

B: Yes, you're right. I feel like we've had a great workout today.

A: I agree. Shall we go and get changed?

B: Yes. Once I finished this exercise.

2.

A: Let's not get a pizza. It's only £15.00. But I want something healthier.

B: We could get a salad, that's only £10. They make a lovely chicken salad.

A: We'll need 2 salads or we'll both be hungry after.

B: True. Do you want garlic bread? It's on special offer at £5.

A: No, the salads will be enough.

3

A: We need to start working out at home. How about weights? 

B: I have a bad back remember, an exercise bike would be better.

A: True. Cycling and walking on the treadmill we've already got would be good exercise.

B: I agree. Let's get this one. It's a good make and the price is reasonable.

4

A: What a beautiful day. Shall we go for a walk in the park?

B: Maybe later. The pool closes at 2:00 PM today, so we should get there before it closes, but the pool's over 3 miles away and mum's not here to give us a lift.

A: We can go on our bikes. That will give us even more exercise.

B: Great idea! Let’s go.

Tạm dịch

1

A: Tôi rất nóng lòng được lặn trong hồ bơi và giải nhiệt. Chúng tôi đã nâng tạ quá nhiều cho một ngày.

B: Vâng, bạn nói đúng. Tôi cảm thấy như chúng ta đã có một buổi tập luyện tuyệt vời ngày hôm nay.

Đáp: Tôi đồng ý. Chúng ta đi thay đồ nhé?

B: Vâng. Khi tôi hoàn thành bài tập này.

2.

A: Chúng ta đừng lấy pizza. Nó chỉ £15,00. Nhưng tôi muốn một cái gì đó lành mạnh hơn.

B: Chúng ta có thể mua salad, chỉ 10 bảng thôi. Họ làm món salad gà tuyệt lắm.

A: Chúng ta sẽ cần 2 món salad hoặc sau đó cả hai chúng tôi sẽ đói.

B: Đúng. Bạn có muốn bánh mì tỏi? Nó có ưu đãi đặc biệt ở mức £ 5.

A: Không, món salad là đủ.

3

A: Chúng ta cần bắt đầu tập luyện ở nhà. Tập tạ thì sao?

B: Tôi bị đau lưng nhớ không, một chiếc xe đạp tập thể dục sẽ tốt hơn.

A: Đúng. Đạp xe và đi bộ trên máy chạy bộ mà chúng ta đã có sẽ là những bài tập tốt.

B: Tôi đồng ý. Hãy lấy cái này. Đó là một sản phẩm tốt và giá cả hợp lý.

4

A: Thật là một ngày đẹp trời. Chúng ta đi dạo trong công viên nhé?

B: Có lẽ để sau nha. Bể bơi đóng cửa lúc 2:00 chiều hôm nay, vì vậy chúng ta nên đến đó trước khi nó đóng cửa, nhưng bể bơi cách đó hơn 3 dặm và mẹ không ở đây để cho chúng ta đi nhờ.

A: Chúng ta có thể đi bằng xe đạp. Điều đó sẽ cho chúng ta tập thể dục nhiều hơn.

B: Ý tưởng tuyệt vời! Đi nào.

Lời giải chi tiết:

1. Where are they?

(Họ ở đâu?)

Thông tin: “We've done enough weights for one day.”

(Chúng ta đã tập tạ đủ cho một ngày.)

=> Chọn B

 

2. How much will the meal cost?

(Chi phí bữa ăn là bao nhiêu?)

Thông tin: “We could get a salad, that's only £10. - We'll need 2 salads or we'll both be hungry after.”

(Chúng ta có thể mua salad, chỉ với £10. - Chúng ta sẽ cần 2 món salad hoặc cả hai chúng ta sẽ đói sau đó.)

=> Chọn B

 

3. What piece of equipment will they buy?

(Họ sẽ mua thiết bị gì?)

Thông tin: “Cycling and walking on the treadmill we've already got would be good exercise.”

(Đạp xe và đi bộ trên máy chạy bộ mà chúng ta đã có sẽ là một bài tập tốt.)

=> Chọn C

 

4. What will they do first?

(Họ sẽ làm gì đầu tiên?)

Thông tin: “We can go on our bikes. That will give us even more exercise.”

(Chúng ta có thể đi bằng xe đạp của mình. Điều đó sẽ giúp chúng ta tập thể dục nhiều hơn.)

=> Chọn A

 

Bài 2

2. Listen to a dialogue between a woman and a gym trainer about how to exercise. Complete the flow chart (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

(Lắng nghe cuộc đối thoại giữa một người phụ nữ và một huấn luyện viên thể dục về cách tập thể dục. Hoàn thành biểu đồ (1-5). Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ cho mỗi câu trả lời.)

Steps for starting exercise after an injury.

Week 1 getting back into it

Choose five gentle exercises from a list of 25. Do a 1) _______ set each day. On the other two days, go swimming. Swim a maximum of four 2) __________

Week 2 strengthening

Begin with a day of 3) __________. For the other six days, 30 minutes of cycling per day 4) __________

Week 3 stretching

Daily sessions with a 5) __________

 

Phương pháp giải:

Bài nghe

A: I'm terrified of the injury coming back.

B: We'll start with three weeks of gentle exercise. For Week 1, I'll show you 25 different exercises to choose from, which you can do right here in the gym

A: 25 sounds like a lot.

B: You'll choose five every day. The next day, do five different ones. Over the course of the week, you'll do all 25.

A: But that's only 5 days. I want to come every day.

B: On days two and five, I want you to swim. 3 lengths if you can manage, four at most.

A: OK. So that's week one. What’s next?

B: The first day of week two is a day of rest. Even though you haven't been doing very much, it's important to get a rest.

A: OK, so I'm all rested now. What do I do the next day?

B: Week 2, we'll focus on building up muscle strength in the legs and increasing the length of time you can exercise for, so it's on to the exercise bike for you.

A: How long for?

B: An hour if you can, but at least half an hour.

A: Will I be ready for some proper exercise then?

B: Patients! What we want to avoid is the injury coming back, so Week 3 is still not for long. It's designed to stretch the muscles.

A: Is there a list of exercises?

B: No, but there's something even better. A personal trainer – me.

Tạm dịch

A: Tôi rất sợ chấn thương quay trở lại.

B: Chúng ta sẽ bắt đầu với ba tuần tập thể dục nhẹ nhàng. Đối với Tuần 1, tôi sẽ chỉ cho bạn 25 bài tập khác nhau để bạn lựa chọn, bạn có thể thực hiện ngay tại đây trong phòng tập thể dục

A: 25 nghe có vẻ nhiều đấy.

B: Bạn sẽ chọn năm cái mỗi ngày. Ngày hôm sau, làm năm cái khác nhau. Trong suốt tuần, bạn sẽ làm tất cả là 25.

A: Nhưng đó chỉ là 5 ngày. Tôi muốn đến mỗi ngày.

B: Vào ngày thứ hai và thứ năm, tôi muốn bạn bơi. 3 chiều dài hồ nếu bạn có thể, tối đa là bốn.

A: Được. Vậy, đó là tuần đầu tiên. Tiếp theo sẽ là gì?

B: Ngày đầu tiên của tuần thứ hai là một ngày nghỉ ngơi. Mặc dù bạn không làm được gì nhiều, nhưng điều quan trọng là phải nghỉ ngơi.

A: OK, vậy bây giờ tôi đã nghỉ ngơi. Tôi làm gì vào ngày hôm sau?

B: Tuần thứ 2, chúng ta sẽ tập trung vào việc xây dựng sức mạnh cơ bắp ở chân và tăng thời gian bạn có thể tập luyện, vì vậy đây là chiếc xe đạp tập thể dục dành cho bạn.

A: Bao lâu?

B: Một giờ nếu bạn có thể, nhưng ít nhất là nửa giờ.

A: Vậy thì tôi đã sẵn sàng cho một số bài tập thích hợp chưa?

B: Kiên nhẫn! Điều chúng ta muốn tránh là chấn thương quay trở lại, vì vậy Tuần 3 vẫn chưa kéo dài lâu. Nó được thiết kế để kéo căng các cơ.

A: Có danh sách các bài tập không?

B: Không, nhưng có một thứ thậm chí còn tốt hơn. Một huấn luyện viên cá nhân – là tôi.

Lời giải chi tiết:

Bài hoàn chỉnh

Steps for starting exercise after an injury.

Week 1 getting back into it

Choose five gentle exercises from a list of 25. Do a 1) different set each day. On the other

two days, go swimming. Swim a maximum of four 2) lengths.

Week 2 strengthening

Begin with a day of 3) rest. For the other six days, 30 minutes of cycling per day 4) at least

Week 3 stretching

Daily sessions with a 5) personal trainer

Tạm dịch

Các bước bắt đầu tập thể dục sau chấn thương.

Tuần 1 trở lại với nó

Chọn năm bài tập nhẹ nhàng từ danh sách 25 bài tập. Thực hiện bài tập 1) khác nhau mỗi ngày. Hai ngày còn lại, hãy đi bơi. Bơi tối đa bốn 2) chiều dài hồ.

Tuần 2 củng cố

Bắt đầu với một ngày 3) nghỉ ngơi. Trong sáu ngày còn lại, 4) ít nhất 30 phút đạp xe mỗi ngày.

Tuần 3 kéo dài

Các buổi tập hàng ngày với 5) huấn luyện viên cá nhân.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close