Trao đổi khí ở thực vật

Ở thực vật, sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài được thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá cây. Sự trao đổi khí của cây được điều chỉnh nhờ sự đóng mở khí khổng.

Quảng cáo

Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra ở đâu?

Ở thực vật, sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài được thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá cây.

Khí khổng có cấu tạo như thế nào?

Mỗi khí khổng gồm 2 tế bào hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày. Sự trao đổi khí của cây được điều chỉnh nhờ sự đóng mở khí khổng.

Chức năng của khí khổng là gì?

  • quang hợp, khí khổng mở ra cho khí CO2 khuếch tán vào lá và khí O2 khuếch tán ra ngoài môi trường. 

  • Trong hô hấp thì ngược lại.

  • Ngoài ra khí khổng còn thực hiện thoát hơi nước cho cây.

Quảng cáo
close