Trao đổi khí ở động vật

Tùy từng loài động vật mà cơ quan trao đổi khí có thể là da, ống khí, mang hay phổi. Đặc điểm chung của các cơ quan trao đổi khí ở động vật là: Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn; mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng; có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp; có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

Quảng cáo

Cơ quan trao đổi khí ở động vật là gì?

Tùy từng loài động vật mà cơ quan trao đổi khí có thể là da, ống khí, mang hay phổi. Đặc điểm chung của các cơ quan trao đổi khí ở động vật là:

  • Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn

  • Mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng

  • Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

  • Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra như thế nào?

Khi hít vào: không khí qua đường dẫn khí tới phổi, O2 khuếch tán từ phế nang vào máu và bắt đầu đi nuôi cơ thể. 

Tại các tế bào, CO2 được đẩy vào máu đi đến phổi, sau đó khuếch tán vào phế nang và đưa ra ngoài nhờ động tác thở ra.

 


Quảng cáo
close