Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào

Tổng hợp và phân giải chất hữu cơ là hai quá trình trái ngược nhau. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ tạo ra nguyên liệu cho hô hấp. Hô hấp phân giải các chất hữu cơ như glucose thành các chất đơn giản (carbon dioxide, nước và năng lượng).

Quảng cáo

Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có mối quan hệ gì với nhau?

Tổng hợp và phân giải chất hữu cơ là hai quá trình trái ngược nhau.

Quá trình tổng hợp chất hữu cơ tạo ra nguyên liệu cho hô hấp. Hô hấp phân giải các chất hữu cơ như glucose thành các chất đơn giản (carbon dioxide, nước và năng lượng). 

Mối quan hệ 2 chiều này được thể hiện ở sơ đồ:


Quảng cáo
close