Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở thực vật diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Cảm ứng ở thực vật thường gắn liền với sự sinh trưởng và phát triển của các tế bào, xảy ra chậm và khó nhận thấy.

Tùy theo tác nhân kích thích, có 4 kiểu cảm ứng ở thực vật, đó là: hướng sáng, hướng trọng lực, hướng nước, hướng tiếp xúc.

  • Hướng sáng: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của ánh sáng.

  • Hướng trọng lực: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của trọng lực (hướng về tâm quả đất).

  • Hướng nước: là phản ứng sinh trưởng của thực vật hướng tới nguồn nước. Hướng nước ở rễ là hướng dương

  • Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh tr­ưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của vật tiếp xúc với bộ phận của cây.


Quảng cáo
close