Khái niệm trao đổi khí ở sinh vật

Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2. Cơ chế trao đổi khí ở sinh vật với môi trường là khuếch tán.

Quảng cáo

Trao đổi khí là gì?

Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2.

Cơ chế của trao đổi khí ở sinh vật là gì?

Cơ chế trao đổi khí ở sinh vật với môi trường là khuếch tán.

Sự trao đổi khí ở thực vật và động vật khác nhau như thế nào?

Ở động vật, trao đổi khí được thực hiện nhờ quá trình hô hấp. Còn ở thực vật, sự trao đổi khí được thực hiện nhờ cả hô hấpquang hợp.


Quảng cáo
close