Trắc nghiệm Bài 4. Biểu diễn lực - Vật Lí 8

Đề bài

Câu 1 :

Kết luận nào sau đây không đúng

 • A

  Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

 • B

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

 • C

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.

 • D

  Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.

Câu 2 :

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

 • A

  Gió thổi cành lá đung đưa

 • B

  Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại

 • C

  Một vật đang rơi từ trên cao xuống

 • D

  Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần

Câu 3 :

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

 • A

  Xe đi trên đường

 • B

  Thác nước đổ từ trên cao xuống

 • C

  Mũi tên bắn ra từ cánh cung

 • D

  Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất

Câu 4 :

Hãy chọn câu trả lời đúng. Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

 • A

  Phương, chiều

 • B

  Điểm đặt, phương, chiều

 • C

  Điểm đặt, phương, độ lớn

 • D

  Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn

Câu 5 :

Vật \(1\) và \(2\) đang chuyển động với các  vận tốc \({v_1}\) và \({v_2}\) thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?

 • A

  Vật \(1\) tăng vận tốc, vật \(2\) giảm vận tốc

 • B

  Vật \(1\) tăng vận tốc, vật \(2\) tăng vận tốc

 • C

  Vật \(1\) giảm vận tốc, vật \(2\) tăng vận tốc

 • D

  Vật \(1\) giảm vận tốc, vật \(2\) giảm vận tốc

Câu 6 :

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng.

 • A

  Vận tốc không thay đổi

 • B

  Vận tốc tăng dần

 • C

  Vận tốc giảm dần

 • D

  Có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần.

Câu 7 :

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:

.... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

 • A

  Véctơ

 • B

  Thay đổi

 • C

  Vận tốc

 • D

  Lực

Câu 8 :

Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống:

Lực là nguyên nhân làm ... vận tốc của chuyển động.

 • A

  Tăng

 • B

  Không đổi

 • C

  Giảm

 • D

  Thay đổi

Câu 9 :

Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

 • A

  \({F_3} > {F_2} > {F_1}\)

 • B

  \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)

 • C

  \({F_1} > {F_2} > {F_3}\)

 • D

  Một cách sắp xếp khác

Câu 10 :

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc \(v\). Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • A

  Cùng phương cùng chiều với vận tốc

 • B

  Cùng phương ngược chiều với vận tốc

 • C

  Có phương vuông góc với với vận tốc

 • D

  Có phương bất kỳ so với vận tốc

Câu 11 :

Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:

 • A

  thay đổi khối lượng

 • B

  thay đổi vận tốc

 • C

  không thay đổi trạng thái

 • D

  không thay đổi hình dạng

Câu 12 :

Khi có lực tác dụng lên một vật thì... Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động nhanh lên

 • B

  Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động chậm lại

 • C

  Lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng và biến đổi chuyển động của vật

 • D

  Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật

Câu 13 :

Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa cho trường hợp kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) Hãy chọn phát biểu chưa chính xác

 • A

  Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên, độ lớn 40N

 • B

  Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống, độ lớn 30N

 • C

  Lực kéo và trọng lực cùng phương

 • D

  Lực kéo và trọng lực cùng hướng

Câu 14 :

Có ba lực cùng tác dụng lên một vật như hình vẽ bên. Lực tổng hợp tác dụng lên vật là

 • A

  75N

 • B

  125N

 • C

  25N

 • D

  50N

Câu 15 :

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua mọi ma sát), hình vẽ nào sau đây diễn tả đúng các lực tác dụng lên quả bóng.

 • A

  Hình 1

 • B

  Hình 2

 • C

  Hình 3

 • D

  Hình 4

Câu 16 :

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 1kg.

 • A

  Hình 1

 • B

  Hình 2

 • C

  Hình 3

 • D

  Hình 4

Câu 17 :

Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ?

 • A

  Vì lực là đại lượng chỉ có độ lớn.

 • B

  Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương.

 • C

  Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều.

 • D

  Vì lực là đại lượng vừa có  phương vừa có chiều.

Câu 18 :

Véc tơ lực được biểu diễn như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất.

 • A

  Bằng một mũi tên có phương, chiều tuỳ ý.

 • B

  Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực, có độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.

 • C

  Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

 • D

  Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực, có độ dài tuỳ ý biểu thị cường độ của lực.

Câu 19 :

Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N. Cách biểu diễn đúng là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Câu 20 :

Trong hình vẽ dưới đây, đặc điểm của lực là:

 • A

  Lực có điểm đặt tại vật, cường độ 20N.

 • B

  Lực có phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 20N.

 • C

  Lực có phương không đổi, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N.

 • D

  Lực có phương ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N, có điểm đặt tại vật.

Câu 21 :

Quan sát một vật thả rơi trên cao xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã làm cho đại lượng vật lý nào thay đổi?

 • A

  Khối lượng riêng

 • B

  Trọng lượng

 • C

  Vận tốc

 • D

  Khối lượng

Câu 22 :

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật thay đổi?

 • A

  Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng.

 • B

  Khi không có lực nào tác dụng lên vật.

 • C

  Khi có hai lực tác dụng lên vật và vật cân bằng.

 • D

  Khi có một lực tác dụng lên vật.

Câu 23 :

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chôc trống cho đúng ý nghĩa vật lý.

"Lực và vận tốc là các đại lượng ......."

 • A

  vecto

 • B

  thay đổi

 • C

  lực

 • D

  vận tốc

Câu 24 :

Đâu là đặc trưng của lực?

 • A

  Độ lớn của lực

 • B

  Phương và chiều của lực

 • C

  Điểm đặt của lực

 • D
  Cả 3 đặc trưng trên
Câu 25 :

Hình nào biểu diễn đúng lực do búa đóng đinh vào tường với tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N?

 • A

  Hình B

 • B

  Hình D

 • C

  Hình A

 • D
  Hình C
Câu 26 :

Các đặc trưng của lực trong hình vẽ sau đây là:

 • A

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • B

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

 • C

  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ dưới lên trên.

 • D
  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ trên xuống dưới
Câu 27 :

Hình nào biểu diễn đúng lực sau với tỉ lệ xích 1 cm ứng với 2 N.

Lực F có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 4 N.

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 28 :

Cách diễn tả lực phù hợp với hình vẽ là:

(cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10 N).

 • A

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 30 N, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

 • B

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 60 N, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • C

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 30 N, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • D

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 3 N, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

Câu 29 :

Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 100 N. Lực đó được biểu diễn bằng hình vẽ nào sau đây? (tỉ xích 1 cm ứng với 50 N).

 • A

 • B

 • C

 • D

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Kết luận nào sau đây không đúng

 • A

  Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

 • B

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

 • C

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.

 • D

  Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có: Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

A - sai

B, C, D - đúng

Câu 2 :

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

 • A

  Gió thổi cành lá đung đưa

 • B

  Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại

 • C

  Một vật đang rơi từ trên cao xuống

 • D

  Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

Câu 3 :

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

 • A

  Xe đi trên đường

 • B

  Thác nước đổ từ trên cao xuống

 • C

  Mũi tên bắn ra từ cánh cung

 • D

  Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chuyển động của thác nước đổ từ trên cao xuống là chuyển động do tác dụng của trọng lực.

Câu 4 :

Hãy chọn câu trả lời đúng. Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

 • A

  Phương, chiều

 • B

  Điểm đặt, phương, chiều

 • C

  Điểm đặt, phương, độ lớn

 • D

  Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Câu 5 :

Vật \(1\) và \(2\) đang chuyển động với các  vận tốc \({v_1}\) và \({v_2}\) thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?

 • A

  Vật \(1\) tăng vận tốc, vật \(2\) giảm vận tốc

 • B

  Vật \(1\) tăng vận tốc, vật \(2\) tăng vận tốc

 • C

  Vật \(1\) giảm vận tốc, vật \(2\) tăng vận tốc

 • D

  Vật \(1\) giảm vận tốc, vật \(2\) giảm vận tốc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có,

+ Lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) cùng hướng với \({v_1}\) => làm tăng chuyển động của vật => vật 1 tăng vận tốc

+ Lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) ngược hướng với \({v_2}\) => làm cản trở chuyển động của vật => vật 2 giảm vận tốc

Câu 6 :

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng.

 • A

  Vận tốc không thay đổi

 • B

  Vận tốc tăng dần

 • C

  Vận tốc giảm dần

 • D

  Có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần vì lực có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

Câu 7 :

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:

.... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

 • A

  Véctơ

 • B

  Thay đổi

 • C

  Vận tốc

 • D

  Lực

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

=> Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

Câu 8 :

Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống:

Lực là nguyên nhân làm ... vận tốc của chuyển động.

 • A

  Tăng

 • B

  Không đổi

 • C

  Giảm

 • D

  Thay đổi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

=> Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

Câu 9 :

Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

 • A

  \({F_3} > {F_2} > {F_1}\)

 • B

  \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)

 • C

  \({F_1} > {F_2} > {F_3}\)

 • D

  Một cách sắp xếp khác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Gọi tỉ lệ xích của biểu diễn lực như hình bằng a

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{F_1} = a\\{F_2} = 2{\rm{a}}\\{F_3} = 3{\rm{a}}\end{array} \right.\)

Ta suy ra: \({F_3} = \frac{3}{2}{F_2} = 3{F_1} \to {F_3} > {F_2} > {F_1}\)

Câu 10 :

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc \(v\). Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • A

  Cùng phương cùng chiều với vận tốc

 • B

  Cùng phương ngược chiều với vận tốc

 • C

  Có phương vuông góc với với vận tốc

 • D

  Có phương bất kỳ so với vận tốc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên => làm tăng vận tốc => ta cần làm tăng chuyển động của vật => cần tác dụng lực cùng phương cùng chiều với vận tốc

Câu 11 :

Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:

 • A

  thay đổi khối lượng

 • B

  thay đổi vận tốc

 • C

  không thay đổi trạng thái

 • D

  không thay đổi hình dạng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

Câu 12 :

Khi có lực tác dụng lên một vật thì... Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động nhanh lên

 • B

  Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động chậm lại

 • C

  Lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng và biến đổi chuyển động của vật

 • D

  Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

Câu 13 :

Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa cho trường hợp kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) Hãy chọn phát biểu chưa chính xác

 • A

  Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên, độ lớn 40N

 • B

  Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống, độ lớn 30N

 • C

  Lực kéo và trọng lực cùng phương

 • D

  Lực kéo và trọng lực cùng hướng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - đúng

D - sai vì:  Lực kéo có chiều hướng lên trên, trọng lực có chiều hướng xuống => Lực kéo và trọng lực không cùng hướng

Câu 14 :

Có ba lực cùng tác dụng lên một vật như hình vẽ bên. Lực tổng hợp tác dụng lên vật là

 • A

  75N

 • B

  125N

 • C

  25N

 • D

  50N

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}{F_1} = 2.25 = 50N\\{F_2} = 4.25 = 100N\\{F_3} = 25N\end{array} \right.\)

Lực tổng hợp tác dụng lên vật: \(F = {F_3} + {F_2} - {F_1} = 100 + 25 - 50 = 75N\)

Câu 15 :

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua mọi ma sát), hình vẽ nào sau đây diễn tả đúng các lực tác dụng lên quả bóng.

 • A

  Hình 1

 • B

  Hình 2

 • C

  Hình 3

 • D

  Hình 4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ném quả bóng lên => Lực ném sẽ lớn hơn trọng lực của bóng

=> hình 4 - đúng

Câu 16 :

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 1kg.

 • A

  Hình 1

 • B

  Hình 2

 • C

  Hình 3

 • D

  Hình 4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Sử dụng biểu thức tính trọng lực của vật: \(P = 10m\)

+ Vận dụng cách xác định lực và biểu diễn lực

Lời giải chi tiết :

Ta có,

+ Trọng lực của vật:\(P = 10m = 10.1 = 10N\)

+ Mỗi mắt xích ứng với \(2N \to 10N\) ứng với 5 mắt xích

Lại có, trọng lực luôn luôn hướng xuống

=> Hình 2 biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 1kg

Câu 17 :

Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ?

 • A

  Vì lực là đại lượng chỉ có độ lớn.

 • B

  Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương.

 • C

  Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều.

 • D

  Vì lực là đại lượng vừa có  phương vừa có chiều.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Câu 18 :

Véc tơ lực được biểu diễn như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất.

 • A

  Bằng một mũi tên có phương, chiều tuỳ ý.

 • B

  Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực, có độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.

 • C

  Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

 • D

  Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực, có độ dài tuỳ ý biểu thị cường độ của lực.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Câu 19 :

Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N. Cách biểu diễn đúng là:

 • A
 • B
 • C
 • D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Mỗi mắt xích ứng với \(20N \to 40N\) ứng với 2 mắt xích

=> Hình b biểu diễn đúng lực tác dụng lên vật.

Câu 20 :

Trong hình vẽ dưới đây, đặc điểm của lực là:

 • A

  Lực có điểm đặt tại vật, cường độ 20N.

 • B

  Lực có phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 20N.

 • C

  Lực có phương không đổi, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N.

 • D

  Lực có phương ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N, có điểm đặt tại vật.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Điểm đặt tại vật.

- Phương ngang, chiều từ trái sang phải.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước: Mỗi mắt xích ứng với \(10N \to \) 2 mắt xích ứng với \(20N\)

Câu 21 :

Quan sát một vật thả rơi trên cao xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã làm cho đại lượng vật lý nào thay đổi?

 • A

  Khối lượng riêng

 • B

  Trọng lượng

 • C

  Vận tốc

 • D

  Khối lượng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trọng lực tác dụng vào vật làm vật thay đổi vận tốc.

Câu 22 :

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật thay đổi?

 • A

  Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng.

 • B

  Khi không có lực nào tác dụng lên vật.

 • C

  Khi có hai lực tác dụng lên vật và vật cân bằng.

 • D

  Khi có một lực tác dụng lên vật.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật thay đổi.

Câu 23 :

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chôc trống cho đúng ý nghĩa vật lý.

"Lực và vận tốc là các đại lượng ......."

 • A

  vecto

 • B

  thay đổi

 • C

  lực

 • D

  vận tốc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lực và vận tốc là các đại lượng véctơ

+ Véc tơ lực: \(\overrightarrow F \) 

+ Véc tơ vận tốc: \(\overrightarrow v \) 

Câu 24 :

Đâu là đặc trưng của lực?

 • A

  Độ lớn của lực

 • B

  Phương và chiều của lực

 • C

  Điểm đặt của lực

 • D
  Cả 3 đặc trưng trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi lực đều có 4 đặc trưng cơ bản là: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.

Câu 25 :

Hình nào biểu diễn đúng lực do búa đóng đinh vào tường với tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N?

 • A

  Hình B

 • B

  Hình D

 • C

  Hình A

 • D
  Hình C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực do búa đóng đinh vào tường có:

- Điểm đặt: tại đinh => A, B sai

- Phương: nằm ngang => A sai

- Chiều: hướng vào tường => D sai

Suy ra: hình C đúng

Câu 26 :

Các đặc trưng của lực trong hình vẽ sau đây là:

 • A

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • B

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

 • C

  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ dưới lên trên.

 • D
  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ trên xuống dưới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ hình vẽ, ta thấy, lực có:

- Điểm đặt tại vật

- Phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450

- Chiều từ dưới lên trên.

Câu 27 :

Hình nào biểu diễn đúng lực sau với tỉ lệ xích 1 cm ứng với 2 N.

Lực F có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 4 N.

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lực F có:

+ phương ngang

+ chiều từ trái sang phải

+ độ lớn 4 N tương ứng với 2 cm.

được biểu diễn như sau:

Câu 28 :

Cách diễn tả lực phù hợp với hình vẽ là:

(cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10 N).

 • A

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 30 N, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

 • B

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 60 N, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • C

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 30 N, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • D

  Lực tác dụng vào vật có độ lớn 3 N, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ hình vẽ ta thấy, lực tác dụng vào vật có:

+ Phương nằm ngang

+ Chiều từ trái qua phải

+ Mũi tên có độ dài là 3 cm tương ứng với độ lớn là: 3. 10 = 30 N

Vậy lực tác dụng vào vật có độ lớn 30 N, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

Câu 29 :

Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 100 N. Lực đó được biểu diễn bằng hình vẽ nào sau đây? (tỉ xích 1 cm ứng với 50 N).

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lực của người nâng thùng hàng lên theo phương thẳng đứng, có chiều hướng lên trên và độ lớn 100 N tương ứng với độ dài 2 cm.

Lực đó được biểu diễn bằng hình vẽ sau:

close