Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 5 trang 56 Phonics Smart

1. Listen and repeat. 2. Let’s chant. 3. Listen and find the odd one out.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


flower: hoa, bông hoa

house: ngôi nhà

bathroom: phòng tắm

garden: vườn

Bài 2

2. Let’s chant.

(Hãy đọc theo nhịp.)


There is a bathroom (Có một phòng tắm) 

A small bathroom (Một phòng tắm nhỏ) 

In my house. (Ở trong nhà tôi.) 

 

There are flowers (Có hoa) 

Nice flowers (Những bông hoa thật đẹp) 

In my garden. (Trong vườn của tôi.) 

Phương pháp giải:

 

 

Bài 3

3. Listen and find the odd one out. Cross (X).

(Nghe và tìm từ khác với những từ còn lại. Đánh (X) vào từ khác đó.)


Phương pháp giải:

a. a – house camera lamp

b. a: – bathroom car picture

c. ou – flower phone brown

d. ar – mirror garden armchair  

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Quảng cáo
close