Tiếng Anh lớp 3 Learn more Transport around the world Unit 13 trang 129 Phonics Smart

1. Listen and repeat. 2. Talk about transport you know.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


 

Bài nghe:

- England (Anh)

double-decker bus : xe buýt 2 tầng

- Thailand (Thái Lan)

tuk-tuk : xe túc túc

- France (Pháp)

tram  : xe điện

- Vietnam (Việt Nam)

cyclo : xích lô

 Fact (Sự thật) 

 

Double-decker buses are a national symbol of England. (Những chiếc buýt 2 tầng là một biểu tượng quốc gia của nước Anh.)

Bài 2

2. Talk about transport you know.

(Kể về phương tiện chuyên chở mà bạn biết.)

 

Lời giải chi tiết:

In England, people travel by double-decker bus. (Ở nước Anh, người ta đi du lịch bằng xe buýt 2 tầng.)

In Thailand, people travel by tuk-tuk. (Ở Thái Lan, người ta du lịch bằng xe túc-túc.)

Quảng cáo
close